Elektřina

Naše elektřina denně rozsvítí malé domácnosti, střední podniky i velké společnosti. 

– výše záloh je na vás, ale rádi vám případně poradíme

– díky online zákaznickému portálu máte přehled o své spotřebě

– přeplatky vracíme zpět v co nejkratším čase

– převod energií – jednoduše online

Dispečink 24/7

On-line zákaznický portál

Přehled o odběru každý měsíc

Dispečink 24/7

On-line zákaznický portál

Přehled o odběru každý měsíc

Více info    

Naše tarify

Chci přepsat smlouvu


Pokud chcete přepsat smlouvu o sdružených službách elektrické energie postupujte dle jednotlivých kroků uvedených níže.

1. Vyplňte formulář Žádost o ukončení smlouvy / Předávací protokol

 • V žádosti zaškrtněte „Změna zákazníka v odběrném místě“ a vyplňte datum požadovaného ukončení smlouvy (Musí být vždy k poslednímu dni v měsíci)
 • Vyplňte identifikaci stávajícího odběratele
 • Vyplňte identifikaci nového odběratele
 • Vyplňte kód odběrného místa, EAN (elektrická energie) EIC (zemní plyn) a adresu odběrného místa
 • Doplňte čísla elektroměru/plynoměru, které naleznete na měřidlech, nebo ve smlouvě o připojení a stav měřidla ke dni předání odběrného místa novému odběrateli
 • Vyplněnou a podepsanou oběma stranami Žádost o ukončení smlouvy / Předávací protokol doručte elektronicky na e-mailovou adresu: energie@aviaenergo.cz nebo písemně na adresu Beranových 140, 199 03, Praha-Letňany
 • Aby mohl být proces přepisu dokončen je nutné, aby Nový odběratel uzavřel smlouvu o sdružených službách dodávky elektrické energie. Za tímto účelem je možné navštívit centrálu společnosti Avia Energo s. r. o. na adrese Beranových 140, 199 03, Praha-Letňany, nebo můžete zaslat podepsaný skan smlouvy elektronicky na e-mailovou adresu: energie@aviaenergo.cz nebo písemně na adresu Beranových 140, 199 03, Praha-Letňany
 • Jakmile dojde k uzavření smlouvy, je dokončen proces přepisu dodávky a Stávajícímu odběrateli je elektronicky zasláno konečné vyúčtování se stavy které byly vyplněny v Žádost o ukončení smlouvy / Předávací protokol
 • Nový zákazník dále doloží doklad o vztahu k odběrnému místu v podobě nájemní smlouvy, kupní smlouvy nebo výpisu z katastru nemovitosti a to elektronicky na emailovou adresu : energie@aviaenergo.cz nebo písemně na adresu Beranových 140, 199 03 Praha-Letňany

Jaký je rozdíl mezi DISTRIBUTOREM a DODAVATELEM


V rámci liberalizace trhu se velké energetické společnosti rozdělily na dva samostatné právní subjekty:

 • Distribuce (např. ČEZ distribuce, PRE distribuce, Avia Energo,s.r.o. )
  spravují elektroměry/plynoměry, přípojky k distribuční soustavě, zajišťují periodické odečty spotřeby měřidla apod. Jedná se o monopolní část trhu, kde takový subjekt poskytuje své služby všem dodavatelům energií.
 • Obchodník / dodavatel (ČEZ prodej, Pražská energetika, AVIA ENERGO aj.)
  jedná se o liberalizovanou část trhu, na které probíhá konkurence. Jedním z obchodníků jsme i my, Avia Energo, s.r.o.. Naší hlavní výhodou je, že naměřenou spotřebu dokážeme ocenit výhodnějším (levnějším) ceníkem, než jiný dodavatelé na trhu.

Z čeho se skládá cena elektřiny?


Přibližně 40 % silová elektřina. Cenu stanovuje váš dodavatel energie. Tuto část můžete jako zákazník ovlivnit. Skládá se z pevné ceny za měsíc, ceny elektřiny ve vysokém tarifu a ceny elektřiny v nízkém tarifu.

Přibližně 59 % distribuce elektřiny. Regulovaná část ceny, zákazník ji nemůže ovlivnit. Skládá se z měsíčního platu za rezervovaný příkon, ceny za distribuované množství elektřiny, ceny systémových služeb, ceny na podporu výkupu elektřiny a ceny za zúčtování operátora trhu energie.

Přibližně 1 % daň z elektřiny. Jedná se o tzv. ekologickou daň vyplývající ze závazků vůči Evropské unii.
Pozn.: Procentuální rozložení je orientační a jedná se o čistě informativní údaj, který se může v některých případech lišit.

Poruchy a výpadky


Když nejde část bytu – nejčastěji vypadlý okruh, zkontrolujte na bytové rozvodnici , zda-li není vypadlý jistič, chránič.
Když nejde celý byt – nejčastěji vypadlý hlavní bytový jistič, zkontrolujte na chodbě v rozvaděči s elektroměrem stav jističe a případně chrániče, jističů v bytové rozvodnici.
Když nejde celé patro (sousedé), ale ostatní patra ano – kontraktujte správce domu.
Když nejde celý dům – kontaktujte buď správce domu nebo pohotovostní linku energetiky AviaEnergo – 739 246 225