Zákaznická linka: 739 246 696 AKTUÁLNÍ STAV DODÁVEK

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů a o souvisejících právech podle čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „obecné nařízení“)

1. KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JAK JEJ KONTAKTOVAT?

Společnost Avia Energo, s.r.o., IČO: 24694550, se sídlem Beranových 140, 199 00 Praha 9 – Letňany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 166692 (dále jen „správce“ nebo „společnost“) shromažďuje a zpracovává jako dodavatel a distributor elektřiny, plynu a tepelné energie ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. (dále jen „energetický zákon“) osobní údaje svých zákazníků (definovaných níže v bodu 2).

Je tedy správcem jejich osobních údajů ve smyslu obecného nařízení a prostřednictvím tohoto dokumentu informuje své zákazníky o zpracování jejich osobních údajů podle článku 13 obecného nařízení, získává-li je přímo od nich, či článku 14 obecného nařízení, získává-li je od jiného subjektu, zejména jiného účastníka trhu s elektřinou, plynem či tepelnou energií (dále jen „energie“) ve smyslu energetického zákona.

Ve věci osobních údajů lze správce kontaktovat a níže uvedená práva uplatnit písemně na adrese sídla společnosti či zasláním e-mailové zprávy na adresu info@aviaenergo.cz. Na této elektronické adrese lze zároveň hlásit změny v osobních údajích zákazníků, nemohou-li je aktualizovat sami prostřednictvím klientského portálu (viz níže).

2. KOMU JE TATO INFORMACE URČENA?

Tato informace je určena všem stávajícím, potenciálním a po určitou dobu i bývalým zákazníkům společnosti Avia Energo, s.r.o., kteří jsou fyzickými osobami, případně jednají jako fyzické osoby za zákazníka, kterým je osobou právnickou („zástupce“), a kteří s ní uzavřeli, či mají v úmyslu uzavřít jednu z následujících smluv (dále jen společně „zákazník“):

 • smlouvu o sdružených službách dodávky energií (dále jen „smlouva o dodávkách“);
 • smlouvu o připojení k distribuční soustavě energií (dále jen „smlouva o připojení“);
 • smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy energií (dále jen „smlouva o distribuci“);
 • přecházejí-li ke správci od jiného dodavatele energie (dále jen „předchozí dodavatel“) nebo nachází-li se jejich odběrné místo v distribučním území někoho jiného nežli správce (dále jen „jiný distributor“), pak smlouvu o zastoupení, na základě které za ně díky jimi udělené plné moci ukončíme smlouvu o dodávkách s předchozím dodavatelem a obstaráme související smlouvy a/nebo uzavřeme s jiným distributorem smlouvu o připojení a/nebo smlouvu o distribuci (dále jen „plná moc“)
 • smlouvu o užívání klientského portálu správce dostupného prostřednictvím internetu na adrese portal.aviaenergo.cz (dále jen „smlouva o užívání portálu“ a „portál“) (dále jen společně “smlouvy“).

Smlouvy mohou být uzavírány, měněny či ukončovány osobně při jednání s pracovníkem správce, případně distančně s využitím formulářů uvedených na webových stránkách správce www.aviaenergo.cz např. předávacího protokolu při změně zákazníka v odběrném místě, a/nebo prostřednictvím portálu, uzavřel-li zákazník smlouvu o užívání portálu, a dále též prostřednictvím zmocněnce (typicky např. prostřednictvím jiného dodavatele energií, s nímž zákazník uzavřel smlouvu o dodávkách a plnou moc, a který se správcem uzavře jménem zákazníka smlouvu o připojení a/nebo smlouvu o distribuci, nachází-li se jeho odběrné místo v distribučním území správce).

3. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS SHROMAŽĎUJEME A ZPRACOVÁVÁME. Z JAKÉHO ZDROJE

Zpracováváme o vás identifikační a adresné osobní údaje, titul, IČO, jste-li fyzická osoba podnikatel, elektronické kontaktní údaje, č. vašeho bankovního účtu, údaje o vaší bonitě a údaje o vašem odběrném místě, jste-li zástupcem, pak pouze jméno, příjmení, funkci a název vašeho zaměstnavatele či vaší společnosti:

 • které jsou uvedené ve smlouvách uzavřených mezi vámi a správcem a na dokumentech, které se smlouvami souvisejí např. na žádosti o připojení k distribuční soustavě energie, žádosti o ukončení některé ze smluv, na předávajícím protokolu (při změně zákazníka v odběrném místě) apod.;
 • které nám sdělíte vy či váš zmocněnec v souvislosti s uzavíráním, změnou či skončením některé ze smluv a/nebo v souvislosti s jejích plněním např. pro účely stanovení výše záloh, fakturace, aktualizace vašich údajů apod.;
 • které uvádíte a aktualizujete na portálu;
 • které o vás zjistíme z naší činnosti, z veřejných registrů např. z katastru nemovitostí či obchodního rejstříku či které nám sdělí jiný účastník trhu s energiemi.

4. ZA JAKÝM ÚČELEM A NA ZÁKLADĚ JAKÉHO PRÁVNÍHO TITULU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

 • uzavření a plnění smluv, tj. např. dodávky energií či provozování portálu. Právním titulem je splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení;
 • plnění povinností, které nám v souvislosti s plněním smluv, případně obecně s naší činností dodavatele a distributora energií ukládají právní předpisy. Jde např. o povinnost registrace odběrného místa u provozovatele distribuční soustavy či operátora trhu, povinnost provést úkony nezbytné k uskutečnění volby nebo změny dodavatele energií, povinnost informovat distributora o ukončení odběru ve smyslu energetického zákona a plnění archivačních povinností dle platných právních předpisů. Právním titulem je plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje podle čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení;
 • Právním titulem je plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje podle čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení;
 • oprávněných zájmů správce, ke kterým patří:
  • zpracování osobních údajů zákazníků v omezeném nezbytném rozsahu za účelem ochrany právních nároků správce pro případ sporů ze smluv se zákazníky či ze souvisejících vztahů s jinými účastníky trhu s energiemi, např. s předchozím dodavatelem energií či jiným distributorem apod.;
  • předávání osobních údajů zákazníků v rámci skupiny ODIEN v České republice (www.odiengroup.com) (dále jen „skupina“), do níž správce náleží, s tím, že osobní údaje zákazníků správce i ostatních společností náležících do skupiny jsou zpracovávány řádně pověřenými pracovníky v rámci skupiny či zpracovateli či dalšími správci řádně pověřenými v rámci skupiny.
   Právním titulem je v těchto dvou případech oprávněný zájem správce či třetí strany podle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení.

Jde o zpracování údajů nezbytné pro plnění smluv a právních povinností a pro oprávněné zájmy správce. Poskytnutí údajů je tedy povinným smluvním a zákonným požadavkem, bez něhož nelze smlouvy uzavřít a plnit, plnit právní povinnosti správce ani naplnit jeho oprávněné zájmy. Pokud bychom měli v úmyslu nebo by bylo nezbytné vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, poskytneme vám neprodleně předem informaci o tomto jiném účelu a další související informace.

5. KOMU MŮŽE SPRÁVCE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPNIT?

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit zejména:

 • při plnění právních povinností zejména dalším správcům, jako např. operátorovi trhu OTE, a.s., Energetickému regulačnímu úřadu či dalším orgánům státní správy a jiným účastníkům trhu s energiemi dle energetického zákona;
 • při plnění smluv vašim smluvním partnerům, se kterými jednáme na základě plné moci, např. jinému distributorovi či předchozímu dodavateli plynu či elektřiny při přechodu ke správci;
 • námi zvoleným zpracovatelům, kteří se podílejí na plnění smluv či nám poskytují související služby a vaše osobní údaje zpracovávají na základě našich pokynů, např. poskytovatel CRM systému, a námi zvoleným správcům pro účely poskytování samostatné, konkrétní se správcem či se skupinou sjednané služby, např. účetním, daňovým a dalším poradcům správce či skupiny.

Osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

6. JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje zpracovávané za účelem uzavření a plnění smluv zpracováváme do splnění závazků a uspokojení nároků ze všech smluv a všech případných souvisejících řízení, a dále po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností správce. Nedojde-li na základě vašeho návrhu k uzavření smlouvy, ukončíme zpracování dotčených údajů nejpozději do 3 měsíců od skončení jednání o uzavření takové smlouvy, vyjma základních, které si ponecháme pro účel ochrany právních nároků (viz dále).

Osobní údaje zpracovávané za účelem plnění právních povinností zpracováváme do jejich splnění, a dále po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností správce. Osobní údaje uvedené na listinách, které jsou účetními, či daňovými doklady zpracováváme a uchováváme v souladu s příslušnými zákony a účely po dobu 3, 5 a 10 let, ledaže by bylo třeba je uchovávat z jiných zde popsaných důvodů po delší dobu.

Za účelem ochrany právních nároků správce pro případ sporů ze smluv se zákazníky či ze souvisejících vztahů s jinými účastníky trhu s energiemi si správce ponechává nezbytné údaje nejdéle po dobu jednoho roku od uplynutí všech promlčecích lhůt, které vyplývají ze smluv či předsmluvních jednání

7. JAKÝM ZPŮSOBEM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně s využitím moderních technologií. Při zpracovávání osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

8. JAKÁ MÁTE PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVA?

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup: Máte právo získat potvrzení o tom, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovány, a pokud ano, pak právo na přístup k nim, právo na související informace o nich a o jejich zpracování a o všech vašich souvisejících právech. Máte právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů, první bezplatně a každou další případně za přiměnou úhradu administrativních nákladů;
 • právo na opravu: Máte právo požádat správce o opravu či doplnění vašich osobních údajů, považujete-li je za nepřesné či neúplné;
 • právo na omezení zpracování: Po dobu řešení sporů týkajících se vašich údajů (např. ohledně přesnosti, na základě námitky či žádosti o omezení či o jejich poskytnutí na ochranu vašich právních nároků) máte právo na omezení jejich zpracování jen ve formě jejich uložení. Jinak je lze zpracovávat jen s vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, ochrany práv jiných osob či veřejného zájmu;
 • právo na výmaz: Máte právo požadovat, aby správce vymazal vaše osobní údaje v případech stanovených obecným nařízením, např. pominul-li účel jejich zpracování, jsou-li již nepotřebné pro stanovené účely, odvoláte-li souhlas, pokud by bylo jejich zpracování založeno na něm, a neexistuje žádný další důvod pro jejich zpracování, vznesete-li úspěšně námitku, zpracování je protiprávní nebo to správci ukládá právní předpis;
 • právo vznést námitku: Bude-li nebo zpracovává-li správce po předchozí informaci vaše údaje pro účely svých oprávněných zájmů (například přímého marketingu, ochrany svého majetku či obhajobu svých právních nároků), máte právo vznést námitku. Na základě námitky správce údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. U námitky proti zpracování za účelem přímého marketingu od zpracování upustí bez dalšího;
 • právo na přenositelnost údajů: Jedná-li se o osobní údaje, které od vás získal správce za účelem plnění smlouvy či na základě vašeho souhlasu a které zpracovává automatizovaně, máte právo od něj obdržet výpis takových údajů ve strukturovaném strojově čitelném formátu a, je-li to technicky proveditelné, právo na jejich předání jinému správci;
 • Dále máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.